Social

Concurs de recrutare pentru ocuparea a 15 posturi contractuale de expert în afara organigramei pentru proiectul “ANANP – Pilon Strategic în Dezvoltarea Comunităților Locale și a Mediului de Afaceri prin Consolidarea Capacității Aadministrative în Ariile Naturale Protejate din România – COD MYSMIS 127638/ COD SIPOCA 607”

În conformitate cu prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător
funcțiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, HG nr. 325/2018 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea condițiilor de înființare a posturilor în afara
organigramei şi a criteriilor pe baza cărora se stabilește procentul de majorare salarială pentru activitatea
prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, Legii-Cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Contractul
de finanțare nr. 395/24.07.2019 aprobat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional
Capacitate Administrativă (AM POCA) se publică, următorul anunț:
”Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate organizează în data de 14.10.2020 concurs
pentru selecția experților cooptați în vederea implementării următoarele subactivități:
– A 3.2. Realizarea manual de procedură operațională și crearea unui ”Sistem unitar de evidentă”
(inventarieire, clasificare a documentelor şi bazelor de date recepționate de ANANP);
– A 3.3. Elaborarea de proceduri operaționale interne de optimizare a funcționării ANANP și a
structurilor teritoriale;
– A 6.1. Studiu privind implementarea unei platforme IT;
– A 7.1. Sesiuni de informare și instruire a personalului ANANP pentru utilizarea instrumentelor și
mecanismelor dezvoltate în cadrul proiectului – Sesiunea I.
Proiectul “A.N.A.N.P Pilon strategic în dezvoltarea comunităţilor locale şi a mediului de afaceri
prin consolidarea capacităţii administrative în ariile naturale protejate din România” cod SIPOCA 607,
cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional “Capacitate Administrativă” se
încadreză în Axa prioritară 1: ”Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, Obiectivul specific
1.1: “Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează
procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri, în concordanță cu SCAP”.
Obiectivul general al proiectului este acela de a eficientiza managementul ariilor naturale
protejate și de a sprijini dezvoltarea durabilă, bazată pe valorile biodiversității, în folosul cetățenilor și
al mediului de afaceri.
Recrutarea personalului angajat pe bază de contract individual de muncă, pe durată determinată,
pentru posturile înființate în afara organigramei are loc după cum urmează:
– 4 posturi experți cooptați – 4 ore/zi x 21zile/lună x 9 luni în subactivitatea A3.2 Realizarea manual
de procedură operaţională şi crearea unui ”Sistem unitar de evidenţă” (inventarieire, clasificare a
documentelor şi bazelor de date recepţionate de ANANP).
Descriere activitate:
Realizarea Manualului de procedură operațională va presupune crearea unui ”Sistem unitar de evidență”
(inventariere, clasificare) a documentelor și bazelor de date recepționate/eliberate de A.N.A.N.P. în baza
rezultatelor obținute în cadrul Sub-activității 3.1 si se dorește a fi o interfața intre nevoia de rigurozitate
sistemica si nevoia de soluționare a nevoilor individuale (la nivel de entitate publica si privata, fizica sau
juridica). Abordarea de tip integrat va avea efecte benefice asupra societății în ansamblul său, prin
creșterea capacității administrației publice de a oferi servicii de calitate, de a genera, gestiona și promova
schimbarea în scopul dezvoltării, de a-și trata beneficiarii ca pe niște parteneri și de a răspunde cu soluții
adecvate nu doar problemelor punctuale, ci și celor de sistem, crescând astfel și gradul de încredere în
administrația publică. O perspectivă nouă, orientată pe nevoile beneficiarilor (cetățenii și mediul de
afaceri), va înlocui abordarea clasică orientată pe instituțiile furnizoare de servicii prin implementarea

2
de soluții de eficientizare, simplificare și debirocratizare. Pentru a asigura creșterea calității și a accesului
la serviciile publice, A.N.A.N.P. își propune să dezvolte și să implementeze mecanisme care să asigure
un nivel optim de eficiență, indiferent de locul și timpul de livrare (standarde de calitate și de cost).
Activitatea de realizare a Manualului, pentru care este necesar un număr optim de experți proprii
și experți cooptați, cu competente corespunzătoare, din domenii complementare, multidisciplinare,
necesită:
– evaluarea cadrului actual de funcționare ANANP (din perspectiva legislativa, instituționala,
funcționala)
– evaluarea eficienței sistemului actual de gestionare a documentelor aplicat de ANANP, –
identificarea “punctelor tari și punctelor slabe” în activitatea de gestionare a documentelor/ informațiilor/
bazelor de date gestionate de ANANP,
– identificarea modalităților de eficientizare a fluxului de documente elaborate și gestionate de
Agenție, în scopul simplificării și asigurării unui sistem unic care să furnizeze o evidență centralizată a
documentelor și informațiilor gestionate de ANANP,
– proiectarea sistemului unitar care să permită ANANP gestionarea documentelor și informațiilor
într-o manieră eficientă sub aspectul timpului cât și al efortului alocat.
În baza concluziilor și recomandărilor realizate în cadrul subactivității anterioare, experții –
proprii si cooptați, specializați atât in domeniul de mediu si biodiversitate dar si din zona legislativă, vor
stabili criteriile de structurare a informațiilor din rapoartele realizate in cadrul subactivității 3.1, vor
evalua corelațiile legale, instituționale, economice, sociale, culturale care influențează activitatea
ANANP si vor elabora Manualul de procedură operațională care va reprezenta un sistem de evidenta –
inventariere, clasificare a documentelor si bazelor de date recepționate de ANANP , precum si alte
documente conexe acestuia, după caz.
Condiții generale de participare pentru ocuparea posturilor de experți:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae datat şi semnat pe fiecare pagină în format Europass, în care să se menționeze
proiectul şi postul vizat de candidat;
h) Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.
Lipsa documentelor, neconcordanta intre informațiile din dosar si documentele solicitate
candidaților, depunerea acestora la alta adresa decât cea indicata în anunț sau după termenul limita
precizat atrag automat respingerea dosarului candidatului.
Actele mai- sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoţite de documentele
originale şi se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.

3
Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a dosarelor, respectiv în perioada 08.10.2020 – 09.10.2020 şi rezultatul acesteia se va afişa la
sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.ananp.gov.ro.
Condiții specifice de participare pentru ocuparea posturilor de experți: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul: Știința mediului sau Geografie sau Geologie sau Matematică sau Informatică
sau Biologie sau Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale sau Silvicultură sau
Drept sau Istorie sau Științe administrative sau Sociologie sau Economie sau Management sau Marketing
sau Urbanism sau Științe ale comunicării.
Atribuțiile postului:
Activitatea presupune realizarea Manualului de procedura operaționala, crearea unui ”Sistem unitar de
evidenta” (inventariere, clasificare) a documentelor si bazelor de date recepționate/eliberate de
A.N.A.N.P. în baza rezultatelor obținute în cadrul Subactivitatii 3.1 si se dorește a fi o interfață intre
nevoia de rigurozitate sistemica si nevoia de soluționare a nevoilor individuale (la nivel de entitate
publica si privata, fizica sau juridica).
Activitatea de realizare a Manualului, necesita:
– evaluarea cadrului actual de funcționare ANANP (din perspectiva legislativa, instituțională,
funcțională)
– evaluarea eficienței sistemului actual de gestionare a documentelor aplicat de ANANP,
– identificarea “punctelor tari si punctelor slabe” în activitatea de gestionare a
documentelor/informațiilor/bazelor de date gestionate de ANANP,
– identificarea modalităților de eficientizare a fluxului de documente elaborate si gestionate de Agenție,
în scopul simplificării si asigurării unui sistem unic care sa furnizeze o evidența centralizata a
documentelor si informațiilor gestionate de ANANP,
– proiectarea sistemului unitar care sa permită ANANP gestionarea documentelor si
informațiilor într-o maniera eficienta sub aspectul timpului cât si al efortului alocat.
In baza concluziilor si recomandărilor realizate in cadrul subactivitatii anterioare, expertii – proprii si
cooptati – specializati atat in domeniul de mediu si biodiversitate dar si din zona legislativa, vor stabili
criteriile de structurare a informatiilor din rapoartele realizate in cadrul subactivitatii 3.1, vor evalua
corelatiile legale, institutionale, economice, sociale, culturale care influenteaza activitatea ANANP si
vor elabora Manualul de procedura operaționala care va reprezenta un sistem de evidenta – inventariere,
clasificare a documentelor si bazelor de date receptionate de ANANP , precum si alte documente conexe
acestuia, dupa caz.
Bibliografie:
1.Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și
completările ulterioare;
2.Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a –
zone protejate, cu modificările și completările ulterioare;
3.Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
4.Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
5.Hotărârea Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii
Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu
modificările și completările ulterioare.

4
– 5 posturi experți cooptați – 4 ore/zi x 21 zile/lună x 12 luni în subactivitatea A 3.3 Elaborarea de
proceduri operaţionale interene de optimizare a funcţionării ANANP şi a structurilor teritoriale.
Descriere activitate:
Îmbunătățirea derulării serviciilor publice în corelație cu Manualul de procedura operațională
se poate realiza prin eficientizarea activității interne A.N.A.N.P. la toate nivelele – central si structuri
teritoriale, prin:
• îmbunătățirea expertizei personalului A.N.A.N.P. prin organizarea de cursuri de perfecționare
la nivel național și prin schimb de experiență cu organizații și autorități din state membre europene cu
expertiză relevantă și bune practici în domeniul managementului ariilor naturale protejate.
• dezvoltarea profesională a personalului responsabil cu administrarea și managementul ariilor
naturale protejate;
• elaborarea unui plan dinamic de eficientizare a activității in sediul central A.N.A.N.P prin
organizare de întâlniri periodice cu reprezentanții structurilor din teritoriu, în vederea schimbului de
experiență, a eficientizării comunicărilor și a reglementarii situațiilor de caz
• elaborare proceduri operaționale interne de optimizare a funcționării structurilor teritoriale ale
A.N.A.N.P.
• elaborare ghiduri metodologice pentru armonizarea prevederilor planurilor de management
ale ariilor naturale protejate cu documentele specifice din domeniile relevante (urbanistic, agricol,
silvic, protecția specii și habitatelor etc) și validarea acestora prin ordin al ministrului,
Îndată ce au fost stabilite criteriile de structurare a informațiilor rezultate din subactivitatea 3.1. (in cadrul
subactivitatii 3.2) experții implicați vor organiza datele pentru a identifica implicațiile si efectele pe care
le are ANANP in relațiile sale cu entități/instituții publice/private juridice/fizice si a le corela cu nevoile
de adaptare, organizare si repoziționare interna necesare asigurării unui feedback prompt si eficient la
orice provocare, problema sau nevoie interna sau externa.
Aceasta subactivitate se va materializa in documente de progres, rapoarte de evaluare si un set de
proceduri operaționale interne, alte documente conexe după caz.
Condiții generale de participare pentru ocuparea posturilor de experți:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae datat şi semnat pe fiecare pagină în format Europass, în care să se menționeze
proiectul şi postul vizat de candidat;
h) Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.

5
Lipsa documentelor, neconcordanta intre informațiile din dosar si documentele solicitate
candidaților, depunerea acestora la alta adresa decât cea indicata in anunț sau după termenul limita
precizat atrag automat respingerea dosarului candidatului.
Actele mai -sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoţite de documentele
originale şi se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.
Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a dosarelor, respectiv în perioada 08.10.2020 – 09.10.2020 şi rezultatul acesteia se va afişa la
sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.ananp.gov.ro.
Condiții specifice de participare pentru ocuparea posturilor de experți: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul: Știința mediului sau Geografie sau Geologie sau Matematică sau Informatică
sau Biologie sau Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale sau Silvicultură sau
Drept sau Istorie sau Științe administrative sau Sociologie sau Economie sau Management sau Marketing
sau Urbanism sau Științe ale comunicării.

Atribuțiile postului:
Aceasta subactivitate se va materializa in documente de progres, rapoarte de evaluare si un set de
proceduri operaționale interne, alte documente conexe după caz.
• Elaboreaza proceduri operaționale interne de optimizare a funcționarii structurilor teritoriale ale
A.N.A.N.P.
• Elaboreaza ghiduri metodologice pentru armonizarea prevederilor planurilor de managament ale ariilor
naturale protejate cu documentele specifice din domeniile relevante (urbanistic, agricol, silvic, protecția
specii si habitatelor etc) si validarea acestora prin ordin al ministrului.
Expertii implicati vor organiza datele pentru a identifica implicatiile si efectele pe care le are ANANP
in relatiile sale cu entitati/institutii publice/private juridice/fizice si a le corela cu nevoile de adaptare,
organizare si repozitionare interna necesare asigurarii unui feedback prompt si eficient la orice
provocare, problema sau nevoie interna sau externa.
Bibliografie:
1.Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările
ulterioare;
2.Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III-a –
zone protejate, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
4.Legea nr. 95/2016 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate şi pentru
modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
5.Hotărârea Guvernului nr. 997/2016 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Arii
Naturale Protejate şi privind modificarea şi completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr.
1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

6
– 4 posturi experți cooptați – 4 ore/zi x 21 zile/lună x 4 luni în subactivitatea A 6.1 Studiu privind
implementarea unei platforme IT.
Descriere activitate:
Activitatea 6.1 își propune sa realizeze un studiu privind implementarea unei platforme IT
flexibile care sa ofere posibilitatea A.N.A.N.P. sa urmărească tipul, traseul și stadiul documentelor la
nivel central și teritorial, al beneficiilor pentru utilizatori, identificarea tipului de utilizatori la nivel de
autorități/instituții/ONG-uri/mediul privat, etc., plus posibilitatea de creare de rapoarte tabelare, grafice
și analize pentru toți indicatorii selectați (inclusiv modul GIS aferent).
Activitatea A6.1 vizează realizarea unei cercetări cu privire la tipul si volumul informațiilor din
baza de date realizata in cadrul Activităților 4.4. necesare / utile a fi introduse in platforma IT. Echipa
de experți va realiza cercetarea cu privire la aplicațiile sau modulele de aplicații, limbajul acestora,
tipurile de date utilizate, modalitatea de analiză, raportare, servicii date și imagine etc. care se vor
constitui in module ale platformei.
Rezultatul cercetării va fi structurat sub forma unui studiu care să ofere posibilitatea unei priviri
de ansamblu a tuturor datelor existente grefată pe necesitățile instituționale ale ANANP rezultate din
atribuțiile dedicate administrării ariilor naturale protejate și relației cu cetățenii. Activitatea presupune
necesarul unei echipe pluridisciplinare formata din experți in tehnologia IT, programare, INSPIRE,
Directivele habitate si specii, respectiv experți familiarizați cu necesitățile de management la nivel de
habitate si specii, respectiv de proceduri si metodologii pentru implementarea atribuțiilor specifice
ANANP. Numărul de experți a fost dimensionat în raport cu complexitatea analizei care trebuie realizată
(inclusiv colaborarea cu personalul ANANP de la nivel central și teritorial, pentru identificarea fluxurilor
de documente/informații/date gestionate, etc) și livrabilul care va fi realizat. Experții implicați vor
asigura elaborarea de documente de progres/ rapoarte cuprinzând: concluziile analizei concretizate întrun studiu ce va sta la baza elaborării unor soluții privind realizarea platformei IT.
Condiții generale de participare pentru ocuparea posturilor de experți:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae datat şi semnat pe fiecare pagină în format Europass, în care să se menționeze
proiectul şi postul vizat de candidat;
h) Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a
depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării
primei probe a concursului.

7
Lipsa documentelor, neconcordanta intre informațiile din dosar si documentele solicitate
candidaților, depunerea acestora la alta adresa decât cea indicata in anunț sau după termenul limita
precizat atrag automat respingerea dosarului candidatului.
Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoţite de documentele
originale şi se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.
Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a dosarelor, respectiv în perioada 08.10.2020 – 09.10.2020 şi rezultatul acesteia se va afişa la
sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.ananp.gov.ro.
Condiții specifice de participare pentru ocuparea posturilor de experți: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă în domeniul: Matematică sau Informatică sau Inginerie civilă sau Științele pământului și
atmosferei sau Inginerie electrică, electronică și telecomunicații sau Biologie sau Științe juridice sau
Științe administrative sau Sociologie.
Bibliografie:
1.Legea nr. 95 din 11 mai 2016 (*actualizată*) privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii
Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și
completările ulterioare;
2.Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului
3.HG nr. 997 din 21 decembrie 2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii
Naturale Protejate şi privind modificarea și completarea anexei nr. 12 la HG nr. 1705/2006 pentru
aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și
completările ulterioare;
4.HG nr. 867 din 31 decembrie 2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
997/2016 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate și privind
modificarea și completarea anexei nr. 12 la HG nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat
al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare;
5.Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57 /2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare;
6.Ordonanța nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naționale pentru informații spațiale în România
7.H.G. nr. 1081/2013 privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune pentru conservarea
biodiversității 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
8.Ordinul ministrului mediului nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de
management ale ariilor naturale protejate, cu modificările și completările ulterioare.
Atribuțiile postului:
Expertii vor realiza cercetari cu privire la aplicațiile sau modulele de aplicații, limbajul acestora, tipurile
de date utilizate, modalitatea de analiza, raportare, servicii date si imagine etc. care se vor constitui in
module ale platformei.
Experții implicați vor asigura elaborarea de documente de progres/ rapoarte cuprinzând: concluziile
analizei concretizate intr-un studiu ce va sta la baza elaborarii unor solutii privind realizarea platformei
IT.
Rezultatul cercetarii va fi structurat sub forma unui studiu care sa ofere posibilitatea unei priviri de
ansamblu a tuturor datelor existente grefata pe necesitațile instituționale ale ANANP rezultate din
atribuțiile dedicate administrarii ariilor naturale protejate si relației cu cetațenii.
Activitatea presupune necesarul unei echipe pluridisciplinare formata din experti in tehnologia IT,
programare, INSPIRE, Directivele habitate si specii, respectiv experti familiarizati cu necesitatile de
management la nivel de habitate si specii, a fluxurilor de documente/informații/date, respectiv de
proceduri si metodologii pentru implementarea atributiilor specifice ANANP.

8
– 2 posturi experți cooptat- 4 ore/zi x 21 zile/lună x 2 luni în subactivitatea A 7.1 Sesiuni de informare
și instruire a personalului ANANP pentru utilizarea instrumentelor și mecanismelor dezvoltate în cadrul
proiectului – Sesiunea I

Descriere activitate:
Activitatea vizează instruirea personalului ANANP cu privire la utilizarea instrumentelor și
mecanismelor dezvoltate în cadrul proiectului și se va face de către experții proprii ANANP, specialiști
în GIS, în biodiversitate, ingineria mediului, știința mediului, prin ghidurile elaborate, metodologii,
proceduri, regulamente și manuale, pentru colegii lor din structurile teritoriale, în vederea abordării
unitare a problemelor și solicitărilor primite în funcție de specificațiile ariilor naturale protejate și a
măsurilor active de conservare ce se impun în fiecare arie naturală protejată.
Scopul activității consta în elaborarea unui plan de formare a personalului în vederea creșterii calității
competentelor angajaților ANANP, creșterea încrederii în instituțiile publice, eficientizarea serviciilor,
practica unitara și deschidere către cei direct implicați cu activitatea lor în ariile naturale protejate.
Instruirea se face la nivel central și regional pe componente legate de administrarea și managementul
unitar al ariilor naturale protejate prin intermediul implementării procedurilor și metodologiilor aprobate
conform legislației în vigoare implementate în platforma IT.
Tematica cursurilor se va stabili în funcție de nevoile identificate în fazele de colectare a informațiilor
și raportat la specificitatea ariilor naturale protejate.
In cadrul subactivității A7.1 se vor face 3 sesiuni de instruire:
Sesiunea 1 – perioada 2 luni – instruirea personalului privind livrabilele/studiile obținute în urma
activităților A 5.1 si A 5.2 – pentru un număr de 60 persoane:
– 41 persoane din serviciile teritoriale + diferența din ANANP central. Instruirea se va face in teritoriu,
pe o perioada de 3 zile. Sesiunea de instruire cuprinde 2 zile de cursuri cu privire la cele 2 livrabile
obținute și o zi de vizită de lucru într-o arie naturala protejată relevantă pentru tema de instruire. Aceasta
parte a instruirii nu reprezintă o necesitate în sine, ci prin prisma relevării concrete, vizibile și palpabile
a potențialului biodiversității de a sprijini dezvoltarea durabilă a comunităților locale, oferind în același
timp soluții privind propria nevoie de a fi protejata. Urmând firul logic al acțiunilor realizate în cadrul
activităților care vor face baza acestei sesiuni de instruire (5.1 si 5.2), materializate în studii, proceduri,
metodologii, ghid de bune practici și alte documente, rezultanta este prezentarea unei situații concrete
în care aceste lucruri chiar se întâmpla, acțiunea reprezentând o demonstrație ca soluțiile
prezentate/propuse în livrabile se pot realiza, pentru ca, iată, un caz concret in care ele contribuie la
valorificarea potențialului economic într-o arie protejata – exemplu care poate fi urmat, generalizat. Mai
mult, discutând direct cu localnicii și entitățile care au reușit să obțină rezultate economice, sociale,
culturale cu sprijinul și sprijinind elementele biodiversității, prin metode uneori ignorate sau considerate
lipsite de însemnătate, poate contribui la deschiderea de noi orizonturi si viziuni privind adevăratul
potențial al ariilor protejate. Așadar, aceasta vizita reprezintă o sesiune speciala de instruire, extrem de
edificatoare, având un potențial stimulativ informativ infinit mai mare decât un curs de instruire clasic
(Rezultat program R7– Rezultat proiect RP 3 – Elaborarea si dezvoltarea unui mecanism pentru
promovarea valorificării durabile a potențialului economic).
Condiții generale de participare pentru ocuparea posturilor de experți:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;

9
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare
abilitate;
g) curriculum vitae datat şi semnat pe fiecare pagină în format Europass, în care să se menționeze
proiectul şi postul vizat de candidat;
h) Declarație de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus
la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa
dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe
a concursului.
Lipsa documentelor, neconcordanta intre informațiile din dosar si documentele solicitate candidaților,
depunerea acestora la alta adresa decât cea indicata in anunț sau după termenul limita precizat atrag
automat respingerea dosarului candidatului.
Actele mai sus menționate, se prezintă în copii legalizate sau copii însoţite de documentele originale şi
se certifică, pentru conformitatea cu originalul, de către secretarul comisiei de concurs.
Selecţia dosarelor de concurs are loc în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de
depunere a dosarelor, respectiv în perioada 08.10.2020 – 09.10.2020 şi rezultatul acesteia se va afişa la
sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.ananp.gov.ro.
Condiții specifice de participare pentru ocuparea posturilor de experți: studii universitare de licență
absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau
echivalentă.
Bibliografie:
1. Legea nr. 95 din 11 mai 2016 (*actualizată*) privind înființarea Agenției Naționale pentru Arii
Naturale Protejate şi pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;
2. Ordonanța de Urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările şi completările
ulterioare;
3. Ordonanța de Urgență nr. 57 /2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice cu modificările şi completările ulterioare;
4. Hotărârea Guvernului României nr. 997 din 21 decembrie 2016 privind organizarea şi
funcționarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate şi privind modificarea şi
completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare;
Atribuțiile postului:
Activitatea vizează instruirea personalului ANANP cu privire la utilizarea instrumentelor si
mecanismelor dezvoltate in cadrul proiectului si se va face de către experții proprii ANANP, specialisti
in GIS, în biodiversitate, ingineria mediului, știința mediului, prin ghidurile elaborate, metodologii,
proceduri, regulamente si manuale, pentru colegii lor din structurile teritoriale, în vederea abordarii
unitare a problemelor si solicitărilor primite în funcție de specificitațile ariilor naturale protejate si a
masurilor active de conservare ce se impun in fiecare arie naturala protejata.
Scopul activității consta in elaborarea unui plan de formare a personalului în vederea cresterii calitații
competențelor angajaților ANANP, cresterea increderii in institutiile publice, eficientizarea serviciilor,
practica unitara si deschidere catre cei direct implicați cu activitatea lor in ariile naturale protejate.

10
Instruirea se face la nivel central si regional pe componete legate de administarea si managementul unitar
al ariilor nat protejate prin intermediul implementarii procedurilor si metodologiilor aprobate conform
legislației in vigoare implementate in platforma IT.
Tematica cursurilor se va stabili in functie de nevoile identificate in fazele de colectare a informatiilor
si raportat la specificitatea ariilor natural protejate.
Anterior desfășurării sesiunilor de instruire / informare, experții care vor susține aceste sesiuni vor
realiza suportul de curs / informare, în luna anterioara desfășurării sesiunii.
Sesiunea 1 – perioada 2 luni – instruirea personalului privind livrabilele/studiile obținute in urma
activitatilor A5.1 si A 5.2. Instruirea se va face in teritoriu, pe o perioada de 3 zile. Sesiunea de instruire
cuprinde 2 zile de cursuri cu privire la cele 2 livrabile obținute si o zi de vizita de lucru într-o arie naturala
protejata relevanta pentru tema de instruire.
Desfăşurarea concursului:
Proba scrisă va fi în data 14.10.2020 şi se va desfăşura astfel:
– Ora 900 subactivitatea A 3.2
– Ora 1200 subactivitatea A 3.3
– Ora 1500 subactivitatea A 6.1 și A 7.1

Interviu – data şi ora vor fi comunicate ulterior.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare (24.09.2020 –
07.10.2020) de la data publicării anunțului la sediul Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate,
Piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 1, Serviciul Resurse Umane, Sector 1, București, în intervalul
orar, de luni până vineri, luni – joi: 830 – 1700, vineri 830 – 1430
.
Condițiile de desfășurare a concursului, condițiile de participare la concurs, bibliografia, orele de
desfășurare a concursului, precum și actele solicitate candidaților pentru dosarul de înscriere se afișează
la sediul instituției organizatoare și pe site-ul www. ananp.gov.ro.

Articole similare

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Back to top button
Close