Social

Ajutor pentru încălzirea locuinței și supliment pentru energie

INFORMAȚII cu privire la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie potrivit prevederilor Legii nr.226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 891 din 16 septembrie 2021, s-a publicat Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, act normativ care se va aplica începând cu 1 noiembrie 2021.( Monitorul Oficial al României Partea I nr.891 din 16 septembrie 2021)

Normele metodologice de aplicare care includ si formularele de solicitare a drepturilor au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1073/2021, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr.968 din 11 octombrie 2021.( Monitorul Oficial al României Partea I nr.968 din 11 octombrie 2021)

Ce se acordă?

 • Ajutor pentru încălzire în sezonul rece
 • Supliment pentru energie pe tot parcursul anului

Ce este ajutorul pentru încălzire?

Formă de sprijin acordată doar pe parcursul sezonului rece (1 noiembrie – 31 martie) , care se va acorda astfel:

 • pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, declarat de solicitant, respectiv persoana singură sau în cazul familiei de un membru al familiei care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului;
 • numai pentru o singură locuință, respectiv pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședință;
 • cuantumul se stabilește prin aplicarea compensării procentuale, la o valoare de referință specifică fiecărui sistem de încălzire.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă în funcție de venitul net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, astfel:

Venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru încălzire este de:

 • 1386 lei /persoana in cazul familiei
 • 2053 lei, in cazul persoanei singure

 

Venit mediu lunar

pe membru de familie sau persoana singura

Suma

 pentru compensare (%)

Mai mic de 200 lei 100%
Intre 200,1 si 320 lei 90%
Intre 320,1 si 440 lei 80%
Intre 440,1 si 560 lei 70%
Intre 560,1 si 680,1 lei 60%
Intre 680,1 lei si 920 lei 50%
Intre 920, 1 si 1040 lei 40%
Intre 1040,1 lei si 1160 lei 30%
Intre 1160,1 si 1280 lei 20%
Intre 1280,1 si 1386 lei –pe membru de familie 10%
Intre 1280,1 si 2053 lei pentru persoana singura 10%

Valoarea de referință pentru stabilirea cuantumului ajutorului este:

 • Prețul local al gigacaloriei în cazul încălzirii cu energie termică în sistem centralizat;
 • 250 lei în cazul încălzirii cu gaze naturale;
 • 500 lei în cazul încălzirii cu energie electrică;
 • 320 lei în cazul încălzirii cu combustibili solizi/petrolieri.

Ce este suplimentul pentru energie?

În afara ajutoarelor pentru încălzirea locuinței acordate pentru cele 4 sisteme de încălzire se acordă încă o formă de sprijin, supliment pentru energie, în vederea acoperirii unei părți din consumul energetic al gospodăriei, pe tot parcursul anului. Acesta este stabilit în cuantum fix, se acordă lunar, pe parcusrul întregului an și se cumulează cu ajutorul pentru încălzirea locuinței (în perioada sezonului rece).

Venitul mediu net lunar până la care se acorda suplimentul pentru energie este de 1386 lei/persoană în cazul familiei și 2053 lei, în cazul persoanei singure:

Cuantum:

Sursa de energie Suma fixa acordata lunar ( lei)
Energie electrică 30 lei
Gaze naturale 10 lei
Energie termică 10 lei
Combustibili solizi și/sau petrolieri 20 lei
EXCEPȚIE  
Singura sursă de energie utilizată este cea electrică 70 lei

 

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de necesitățile energetice ale gospodăriei: pentru iluminat, pentru prepararea hranei , pentru apa caldă menajeră, unele gospodării putând cumula și 3 astfel de suplimente diferite.

 

Care este limita maximă a ajutorului pentru încălzire și a suplimentului pentru energie?

Ajutorul pentru încălzire se acordă în limita sumelor rezultate din aplicarea compensării procentuale la valoarea de referință, dar nu mai mult decât contravaloarea consumului efectiv înregistrat.

Si în cazul suplimentului pentru energie valoarea maximă este cea prevăzută de lege, dar nu mai mult decât contravaloarea consumului efectiv înregistrat.

Pentru limita maximă a ajutorului pentru încălzire consultați anexa

Ce se înțelege prin locuință?

Locuinţă de domiciliu sau de reşedinţă este construcţia cu destinaţia de locuinţă situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei și poate fi:

 • aflată în proprietatea titularului ajutorului*
 • închiriată
 • asupra căreia solicitantul exercită un drept de folosinţă în condiţiile legii*
 • locuinţa de necesitate
 • locuinţa socială
 • locuinţele situate în aşezări informale definite potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001**

 

*Notă: Se iau în considerare și situațiile în care locuințele sunt înscrise în Registrul agricol potrivit Ordonanței  Guvernului nr.28/2008.

**Notă: Așezarea informală este definită ca grupare de minimum 3 unităţi destinate locuirii dezvoltate spontan, ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au niciun drept asupra imobilelor pe care le ocupă. Aşezările informale sunt situate de obicei la periferia localităţilor urbane sau rurale, cuprind locuinţe improvizate, realizate din materiale recuperate, şi/sau locuinţe realizate din materiale de construcţii convenţionale, iar prin localizarea şi caracteristicile sociodemografice generează excluziune, segregare şi marginalizare socială. Prin situarea în zone de risc natural (alunecări de teren, inundaţii), biologic (gropi de gunoi, depozite de deşeuri, situri contaminate şi altele asemenea) sau antropic (zone de siguranţă sau zone de protecţie ale obiectivelor Seveso, ale infrastructurilor tehnico-edilitare şi altele asemenea), unele aşezări informale pun în pericol siguranţa şi sănătatea locuitorilor lor.

Nu se consideră locuinţă instituţiile de asistenţă socială sau alte aşezăminte cu caracter social, inclusiv cele înfiinţate şi administrate de cultele religioase, asociaţiile sau grupurile religioase, prevăzute de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată.

Care sunt veniturile luate în calcul pentru stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzire și supliment pentru energie?

Veniturile ce vor fi luate în calcul la stabilirea ajutorului pentru încălzirea locuinței reprezintă totalitatea veniturilor nete pe care le realizează persoana singură sau, după caz, membrii familiei, în luna anterioară lunii în care se solicită ajutorul pentru încălzire.

Veniturile care se iau în calcul sunt aceleași ca și în cazul ajutorului social, respectiv salarii, pensii, indemnizații de șomaj, alte drepturi de asigurări sociale, indemnizații speciale etc., cu excepţia:

 • alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin. (4) lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • burselor școlare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
 • stimulentului educațional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;
 • sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială “Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare;
 • veniturilor obținute din activitățile cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale.

Nota: Deținerea unor construcții în afara locuinței, terenuri sau obținerea unor producții agricole pot conduce la neacordarea ajutorului pentru încălzire si a suplimentului pentru energie.(Anexa 4 la Normele metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011)

 

Când se depun cererile?

Pentru ajutorul de încălzire de regulă, cea mai mare parte a cererilor ar trebui depusă la primărie până pe data de 15 octombrie a fiecărui an.

În anul 2021, având în vedere că legea se aplică începând cu data de 1 noiembrie a.c. se vor aplica prevederile art. 17 alin.(7), potrivit căruia în situația în care consumatorii vulnerabili îndeplinesc condițiile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face după cum urmează:

 1. începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
 2. începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;

Așadar, pentru cei care depun documentele până la data de 20 noiembrie a.c., stabilirea dreptului se face începând cu luna noiembrie a.c., iar pentru cei care depun documentele după data de 20 noiembrie a.c., stabilirea dreptului se face începând cu luna decembrie a acestui an.

Pentru suplimentul pentru energie cererea poate fi depusă odată cu solicitarea ajutorului pentru încălzire, sau, pe parcursul anului, atunci când sunt îndeplinite condițiile de acordare.

 

Cine stabilește dreptul?

Dreptul atât la ajutorul pentru încălzire, cât și la suplimentul pentru energie se stabilește prin dispoziția primarului

Doar plata acestor drepturi se face prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială și  agențiile pentru plăți și inspecție socială teritoriale.

 

Unde se depune cererea?

Cererea și declarația pe propria răspundere se depun la primăria în a cărei rază teritorială domiciliază/are reședința solicitantul, respectiv la serviciul public de asistență socială.

În ceea ce privește modelul formularului de cerere și declarație pe proprie răspundere pentru solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței, acesta va fi pus la dispoziția solicitanților de către furnizori, asociații de proprietari/locatari și primărie și vor putea fi descărcate și electronic de pe site-ul primăriilor, precum și de pe site-urile agențiilor județene pentru plăti și inspecție socială, respectiv a municipiului București.

Cea mai mare parte a formularelor de cerere și declarație pe proprie răspundere vor putea fi depuse de către solicitanți în format scris, la primăria de domiciliu sau prin asociațiile de proprietari/locatari, dar și în format electronic în situația în care primăriile au dezvoltate sisteme electronice de primire și prelucrare a solicitărilor de acordare a drepturilor, prin poșta electronică sau prin alte mijloace puse la dispoziție de primării.

Pentru completarea cererii accesați :  https://www.mmanpis.ro/daca-vrei-sa-completezi-formularul-pe-calculatorul-tau-foloseste-acest-pdf-inteligent-cerere-declaratie-pe-proprie-raspundere-pentru-acordarea-unor-drepturi-de-asistenta-sociala/

NOTĂ:

Ajutorul pentru încălzire și suplimentul pentru energie, în cazul energiei termice în sistem centralizat, gazelor naturale și energiei electrice se decontează lunar furnizorului și se scad din factură.

În cazul combustibililor solizi/petrolieri atât ajutorul pentru încălzire , cât și suplimentul pentru energie se acordă direct beneficiarilor, prin primărie. În cazul ajutorului pentru încălzire cu combustibili solizi/petrolieri suma totală aferentă întregului sezon rece sau lunilor din sezon (în funcție de momentul solicitării ajutorului) se acordă integral, o singură dată.

Pentru unele detalii privind aplicarea prevederilor legale consultați și : Întrebări și răspunsuri

Pentru informații suplimentare :

TEL. VERDE CONSUMATOR VULNERABIL 0800 86 86 22

e-mail: consumatorvulnerabil@mmuncii.gov.ro

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Back to top button
Close